REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

Opublikowano: sobota, 14 November 2015

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach (dalej zwana Biblioteką) obejmuje swoim działaniem teren powiatu białobrzeskiego.

§ 2

Zbiory Biblioteki są ogólnodostępne. Mogą z nich korzystać osoby powyżej 15. roku życia zameldowane na stałe lub uczące się na terenie Białobrzegów i powiatu białobrzeskiego. Pozostałe osoby spoza terenu powiatu zobowiązane są do opłacenia kaucji.

Wysokość kaucji określa Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

§ 3

Zbiory Powiatowej Biblioteki Publicznej są udostępniane w następujący sposób:

- wypożyczane na zewnątrz,

- na miejscu, w czytelni,

- za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej.

§ 4

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą zapisania się i podpisania przez czytelnika zobowiązania, potwierdzając tym samym znajomość Regulaminu. Czytelnik podpisując zobowiązanie zezwala na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celach statutowych Biblioteki - egzekwowanie zwrotów materiałów bibliotecznych i do celów statystycznych.

§ 5

Biblioteka udostępnia zbiory w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora PBP, z zastrzeżeniem możliwości ich czasowej zmiany. W dni ustawowo wolne od pracy Biblioteka jest nieczynna

 

II. Zasady udostępniania zbiorów wypożyczalni.

§ 6

Prawo do korzystania ze zbiorów wypożyczalni nabywa się z chwilą zapisania się do Biblioteki na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a w przypadku studentów i uczniów dodatkowo aktualnej legitymacji studenckiej i podpisania zobowiązania.

§ 7

  Osoby niepełnoletnie zapisują osobiście rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie legitymacji szkolnej i dowodu osobistego.

  § 8

  Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy lub nauki oraz numeru telefonu.

  § 9

  Ze zbiorów wypożyczalni czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 woluminów na okres 1 miesiąca (konto STANDARD), zaś studenci 7 woluminów na okres 1 miesiąca (konto WYDŁUŻONE) z możliwością jednorazowej prolongaty na kolejny miesiąc.

  Biblioteka może skrócić ustalony w Regulaminie termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane publikacje.

  § 10

  Możliwe jest jednorazowe przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Prolongata zwrotu książek nie będzie uwzględniona w przypadku złożenia zamówienia na nie przez innego czytelnika.

   

  III. Odpowiedzialność czytelnika za udostępnione zbiory biblioteczne.

  § 11

  Czytelnik zobowiązany jest oddać wypożyczone materiały biblioteczne w obowiązującym terminie. Użytkownik przetrzymujący materiały biblioteczne ponad termin otrzymuje 2 upomnienia telefoniczne. Jeśli nadal uchyla się od zwrotu książek, Biblioteka wysyła upomnienie listem poleconym. Nierozliczenie się czytelnika z wypożyczonych materiałów bibliotecznych skutkuje skierowaniem sprawy do sądu.

  § 12

  Koszty upomnienia ponosi czytelnik. Wysokość opłaty jest określona w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

  § 13

  Biblioteka pobiera kary pieniężne za każdy dzień przetrzymania książki niezależnie od tego czy czytelnik otrzymał upomnienie. Wysokość kar jest określona w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

  § 14

  Czytelnik zobowiązany jest szanować wypożyczone materiały biblioteczne, chronić je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem. Bezwzględnie zabrania się podkreślania tekstu i nanoszenia uwag na marginesach.

  § 15

  Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich udostępnieniem. Zauważone uszkodzenia powinny być opisane przez bibliotekarza na karcie książki.

  § 16

  Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu bibliotecznego czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną według następujących zasad:

  - należy odkupić identyczny egzemplarz lub dostarczyć książkę wskazaną przez Bibliotekę,

  - zapłacić kwotę odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę.

  Za wartość dzieła przyjmuje się aktualną cenę rynkową oszacowaną przez bibliotekarza, nie mniejszą niż 50,00 zł.

  W przypadku najcenniejszych pozycji dopuszcza się możliwość pobierania trzykrotnej wartości dokumentu,

  - w przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła (tomu) czytelnik powinien odkupić całość dzieła,

  - w przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie z odszkodowania może nastąpić tylko na podstawie świadectwa wystawionego przez uprawnione do tego organa,

  - jeżeli czytelnik nie naprawi wyrządzonej szkody, zostanie zawieszony w prawach czytelnika i będzie pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. 

  UWAGA !!! Zwrócony egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki, a poniesione przez czytelnika koszty z tytułu naprawy lub zagubienia nie podlegają zwrotowi.

  § 17

  Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

   

  IV. Zasady udostępniania zbiorów czytelni.

  § 18

  Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany zapisany do Biblioteki.

  § 19

  Korzystający z czytelni zobowiązany jest:

  - wierzchnie okrycia oraz torby i teczki pozostawić w miejscu wskazanym przez dyżurującego bibliotekarza,

  - okazać legitymację biblioteczną lub ważny dokument tożsamości.

  § 20

  W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania napojów i posiłków oraz prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe.

  § 21

  W czytelni można korzystać również z materiałów znajdujących się w wypożyczalni.

  § 22

  Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za udostępnione zbiory.

   

  V. Wypożyczenia międzybiblioteczne.

   

  § 23

  Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych w drodze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych.

  § 24

  Czytelnik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie w wypożyczalni.

  Sprowadzone pozycje są udostępniane wyłącznie na miejscu. Czas udostępnienia określa biblioteka wypożyczająca.

  § 25

  Czytelnik pokrywa koszty przesyłki sprowadzanych dzieł oraz koszty korespondencji związanej z wypożyczeniem.

   

  VI. Korzystanie ze zbiorów audiowizualnych i multimedialnych.

  § 26

  Ze zbiorów audiowizualnych i multimedialnych mogą korzystać wszyscy zapisani do Biblioteki.

  § 27

  Zbiory audiowizualne i multimedialne wypożycza się na okres 7 dni.

   

  VII. Korzystanie z czytelni multimedialnej.

  § 28

  Czytelnia Multimedialna jest dostępna dla wszystkich czytelników Biblioteki.

  § 29

  Korzystanie w celach edukacyjnych ze stanowisk komputerowych Czytelni Multimedialnej jest bezpłatne.

  § 30

  Oprogramowanie dostępne w Czytelni Multimedialnej podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Zabrania się kopiowania, bądź używania do innych celów niż określone w niniejszym Regulaminie.

  § 31

  Biblioteka nie prowadzi rezerwacji stanowisk komputerowych.

  § 32

  Sprzęt komputerowy należy użytkować zgodnie z wymaganiami BHP i jego przeznaczeniem.

  § 33

  Użytkownik ma prawo do:

  - przeszukiwania księgozbioru Biblioteki,

  - korzystania z zasobów Internetu,

  - pracy w programie Libre Office,

  - korzystania z wydawnictw multimedialnych znajdujących się w Bibliotece.

  § 34

  Korzystający z komputerów powinni:

  - posiadać podstawową znajomość obsługi komputera,

  - okazać legitymację biblioteczną lub ważny dokument tożsamości dyżurującemu bibliotekarzowi,

  - zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów.

  § 35

  Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych praca przy komputerze może zostać wydłużona.

  § 36

  Zabrania się:

  - zapisywania informacji i zakładania własnych katalogów na dysku,

  - korzystania z wszelkich gier, zabaw komputerowych oraz komunikatorów internetowych,

  - podłączania przenośnych komputerów do bibliotecznej sieci komputerowej,

  -wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych (np. pornografia, treści rasistowskie, faszystowskie itp.),

  - podejmowania jakichkolwiek czynności łamiących prawa autorskie, w szczególności pobierania muzyki, filmów, gier i programów,

  -korzystania z komputerów w celach zarobkowych.

  § 37

  Istnieje możliwość korzystania z urządzenia wielofunkcyjnego za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz atramentu drukarki.

  § 38

  Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w Bibliotece należy zachować ciszę. Nie wolno prowadzić rozmów przez telefon komórkowy, wnosić i spożywać napojów ani artykułów spożywczych.

  § 39

  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

  § 40

  Nie stosowanie się do w/w punktów Regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

   

  VIII. Przepisy końcowe.

  § 41

  Wysokość pobieranych kar pieniężnych i opłat za odbitki kserograficzne i wydruki jest ustalana przez dyrektora PBP i podawana do wiadomości czytelników w formie zarządzeń dyrektora.

  § 42

  Czytelnik otrzymuje w wypożyczalni pokwitowanie za kwoty wpłacane z tytułu kar i opłat.

  § 43

  Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji dyrektora PBP w Białobrzegach.

  § 44

  Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2017 roku.